Protokoll Styrelsemöte HÅKNÄS BGF 18-03-21

 • Närvarande: Christer, Lars, Stefan, Anna, Gerd,
 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av sekreterare för mötet

Lars skriver

 • Val av justerare för mötesprotokoll

Christer justerar

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktivitetsgrupperna

Gerd berättar att de ligger lite lågt i äldre aktivitetsgruppen.

Grötafton till Jul  

 • Ekonomin

Brasklapp på FB, dåligt med medlemsavgifter in.

  • Fastigheten
 • Fixardag
 • Hjärtstartare. Christer kollar med HIF, Erik delegeras att kolla med Byamännen om de vill vara med på tåget. Maria Syd får kolla med kommun om de har nåt tips i ärendet.
 • Städutrustning måste köpas in. diskpropp, skurmedel,  mm.

sättaupp en lista på anslagstavlan med saker som fattas.

 • Stege.
 •  

 

 • Övriga frågor/ idéer
 • Travkväll lördag 28april.
 • Maskinvisning, ex 4-hjulingar ect. matförsäljning. Stefan och christer kollar.
 • Cykelfesten, vem är det som roddar den?
 • Spelafton
 • After Work.
 • Halv 8 hos mig
 • Drinkafton
 • Plantloppis, odlings workshop
 • Vinprovning
 • Mattlåtteri- stefan och anna. ungarna säljer lotter. matta och ev nåt mer i vinst.
 • Workshops. Täljning…
 • Kvarnen- vi måste göra nån sorts aktivitet i kvarnen. Dass
 • Boken om öreälven. Hängbron.
 • Kultur för seniorer. Lars kollar vad hon har tänkt sig.  
 • Chokladprovning
 • Webbansvarig access till protokollen på driven
 • Lathund till midsommar
 • Musikcafé med RolfLenartz. 1 Maj?
 • Marknaden i sommar. ska vi vara med? vad ska vi sälja. Toast?

 

 • Nästa möte, 18 april

Städning och inventering.

 • Mötet avslutas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll årsmöte 2018, Håknäs Bygdegård.

 

 1. Mötet öppnas

Lars Sjöstedt öppnar mötet och hälsar styrelse och besökare välkomna.

 

 1. Val till mötesordförande

Gerd Lindgren väljs till ordförande för mötet.

 

 1. Val av mötessekreterare

Maria Sydh väljs till sekreterare för mötet

 

 1. Val av justerare

Daniel Lindgren och Christer Skoglund väljs att justera protokollet.

 

 1. Godkännande av kallelse

Kallelsen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlor, utskick av 120 brev i brevlådor i byn samt via hemsidan två (2) veckor innan mötet. Kallelsen till årsmötet godkänns.

 

 1. Styrelsens berättelse

Lars Sjöstedt redogöra för genomförda aktiviteter under året. Verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.

 

 1. Revisorernas berättelse

Erik Åström redogör för revisionsrapport för 2017. Revisionsberättelse för 2017 godkänns.

 1. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning redovisas i bilaga till protokollet.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

 1. Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer

Ingen ersättning utgår till styrelseledamot eller ordförande.

 

 1. Val av ordförande i föreningen, tillika firmatecknare

Lars Sjöstedt väljs till ordförande för 1 år.

 

 1. Val av styrelse och övriga poster

Till styrelse väljs:

Kassör 2 år, Erik Åström

Ledamot  2 år, Stefan Emretsson

Suppleant 1 år, Christer Skoglund

Suppleant 1 år, Viktor Mattsson

Revisor 1 år, Göran Engman

Revisor 1 år, Bengt Göransson

Uthyrare 1 år,  Åke och Birgit Johansson

Webbredaktör 1 år, Gunnar Jakobsson

 

 1. Val av valberedning

Till valberedning väljs Anders Eriksson och Göran Jakobsson.

 

 1. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift

Inga förändringar av regler eller belopp genomförs.

 

 1. Framställning och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före stämman
 • Förskottsbetalning vid hyra av bygdegården

Förskottsbetalning vid hyra av bygdegården beslutas

Styrelsen får i uppdrag att se över rutin för betalning via swish

 

 1. Vid stämman väckta frågor
 • Behov av hjärtstartare

Styrelsen får i uppdrag att undersöka kostnad och förvaring av en hjärtstartare.

 

 1. Mötet avslutas



Justerat: 20180225



________________ ________________ ________________

Lars Sjöstedt Daniel Lindgren Christer Skoglund