KVARNHISTORIK

Skvaltkvarnar förekom i Öreälven vid Håknäsforsen redan under 1400-1500-talen. Nuvarande kvarn, Håknäs kvarn, ligger ca 100 m ovanför hängbron mellan Håknäs och Håknäsbacken.Kvarnen byggdes av Håknäs Sågverksaktiebolag och ersatte en kvarn från 1842 och två äldre kvarnar ägda av Öre respektive Håknäs by belägna intill västra brofästet av nuvarande hängbro.

Den nya kvarnen stod färdig 1869. Kvarnen var en så kallad tullmjölkvarn där böndernas säd både maldes och beskattades. Den var i drift fram till år 1948 och har därefter stått outnyttjad. Kvarnen är unik då den aldrig byggdes om till el-drift utan drevs av tre vattenturbiner som försågs med vatten från den för sågverket och kvarnen gemensamma dammen uppströms kvarnen. Kvarnen ingick i MoDos övertagande av Håknäs Sågverksaktiebolag 1889 och förblev i MoDos ägo i nära 100 år. Den överläts 1986 till Nordmalings kommun.

Underhållet av kvarnen och omgivande miljöer har under lång tid inte motsvarat behovet. Först när lokala krafter engagerade sig och bildade Håknäs Kvarnförening blev det ändrig på detta.

Under Kvarnföreningens ledning har i samverkan med Nordmalings kommun och Länsstyrelsen väsentliga renoveringsinsatser gjorts på kvarnen under perioden 1996 - 2006. Det ursprungliga målet att få kvarnen att fungera i praktisk drift för att visa kommande generationer fungerande kvarnteknik från mitten av 1800-talet har dock inte uppnåtts.

Håknäs Kvarnförening har i detta läge genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att skapa en infrastruktur som gör det möjligt för entreprenörer att på sikt starta verksamhet i och omkring kvarnen.

För att rationalisera det fortsatta samarbetet upplöstes Håknäs Kvarnförening 2008 och dess verksamhet inlemmades i Håknäs Bygdegårdsförening. Vidare markerade Bygdegårdsföreningen och kommunen sin vilja att genom konkret handling verka för genomförandet av de prioriterade insatser som förordades i förstudierapporten.

Framsteg gjordes under 2008 då kommunen och ideella krafter sanerade kvarnens omgivningar. Den vildvuxna skogen gallrades, en tillfartsväg byggdes och resterna av den raserade dammen och fisketinan togs bort. Under 2009 har väghållning från allmänna vägen i Håknäs ned till hängbron fått sin lösning via bildandet av en vägsamfällighetsförening. Fortsättning lär följa.

 

KVARNENS DAG I HÅKNÄS

söndagen den 24 augusti 2008

Vi har fått en ny tradition i Håknäs - Kvarnens dag. För andra året i rad samlades bybor och gäster till trevlig samvaro i den gamla kvarnen från 1869.

Besökarna möttes av musik. Bengt Göransson, Thorbjörn Nyberg och Sven-Erik Nygård stod för underhållningen.

Jim Widmark hälsade välkommen och berättade lite om bakgrunden till dagens evenemang och om kvarnföreningen som bildats i syfte att bevara kvarnen.

På programmet stod också information om det nya landsbygdsprogrammet (Lena Carneland, LUR) och satsningar på regional turismutveckling (Annika Sandström, URTurism). I samband med informationen, som hölls på övre planet i kvarnen, gavs föreningar verksamma efter Öreälven inom Nordmalings kommun tillfälle att presentera sig.

I entréplanet kunde gästerna njuta av Gunnar Vesterlundhs fina fotoutställning, ta en kopp kaffe med hembakt bröd och försöka sig på att bli ny mästare i kvarnmästerskapet i pilkastning. De små besökarna flockades framför fiskdammen.

 

Per Ingvar Ohlsson ledde en uppskattad kulturvandring runt Håknäsforsen.

Hungriga kvarnbesökare serverades grillkorv av Gerd och Hans Lindgren.